2020-CORONA-ZELFSTANDIGEN

Steunmaatregelen specifiek voor zelfstandigen in coronatijden

 

Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.

Op basis van de impact van COVID-19 op zijn activiteit, zal de zelfstandige automatisch de toestemming krijgen om zijn voorlopige sociale bijdragen te verminderen. Het niveau van de vermindering zal te bepalen zijn met het sociaal verzekeringsfonds op basis van de verduidelijkingen en van het dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer enz.).

 

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020. 

Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het moment van de effectieve betaling en dat in de tussentijd alle sociale rechten behouden blijven. De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus zijn/haar recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

 

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020.  

Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

 

Vereenvoudiging van het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking van de activiteit

De toegang tot het vervangingsinkomen (“overbruggingsrecht”) wordt vereenvoudigd voor de gevallen van gedwongen onderbreking. Je kan een beroep doen op een vervangingsinkomen voor elke gedwongen onderbreking van tenminste 7 kalenderdagen (in plaats van een volledige kalendermaand vandaag). Deze verzekering “overbruggingsrecht” moet aangevraagd worden bij de sociale verzekeringsfondsen: je kan dan een vervangingsinkomen krijgen voor een maandelijks bedrag van  1.266,37 euro (1.582,46 indien gezin ten laste).