2020-CORONA-TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Steunmaatregelen specifiek voor werkgevers in coronatijden

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

 

In eerste instantie zal hier het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van toepassing zijn. Het gaat om de situaties waarin één of meerdere werknemers in quarantaine worden geplaatst of niet meer kunnen komen werken, maar ook om het geval dat de productie van de onderneming stilvalt doordat leveringen of invoer stil liggen.

 

Op de website van de RVA vind je meer informatie over de formaliteiten die je moet verrichten. 

Roep je overmacht in, doe hiervan dan zo snel mogelijk elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht vermeld je ‘CORONAVIRUS’. Daarnaast moet je ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus. 

Ben je ondertussen een procedure voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen begonnen (bijvoorbeeld wegens een daling van het cliënteel), dan kan je in afwachting van de behandeling van je aanvraag eveneens onmiddellijk een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De erkenning van de effecten van het coronavirus als een situatie van overmacht loopt in eerste instantie tot 31 maart 2020. Tegen 20 maart zal een evaluatie plaatsvinden om na te gaan of deze termijn moet worden verlengd.

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer een uitkering gelijk aan 65% van zijn loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR per maand). Er zal bedrijfsvoorheffing van 26,75% worden ingehouden.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van overmacht of economische redenen verhoogd tot 70% van het gemiddelde gemaximeerde inkomen, waarbij het plafond ongewijzigd blijft.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Bedrijven die getroffen worden door een daling van hun cliënteel (bijvoorbeeld Chinese voedingszaken, Chinese restaurants, reisagentschappen, luchtvaartmaatschappijen...), kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Op de website van de RVA vind je meer informatie over de formaliteiten die je moet verrichten. 

Voor arbeiders moet je een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Bij de economische redenen vermeld je ‘CORONAVIRUS’.

Voor de bedienden zijn twee situaties mogelijk:

  • De onderneming is al erkend als onderneming in moeilijkheden. In dat geval kan de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken gewoon worden ingevoerd. Je moet dan ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Je vermeldt bij economische redenen ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en vermeldt ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen.
  • Heb je nog geen erkenning, dien dan een aanvraag in bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. 

Afbetalingsplan voor betaling van werkgeversbijdragen

Je kan een uitstel van betaling krijgen voor de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het gaat om de bijdragen die verschuldigd zijn voor de eerste twee kwartalen van 2020.  De RSZ kan een betalingstermijn toekennen in maximaal 24 maandelijkse termijnen. Je moet een verzoek indienen en daarin uitleggen hoe het coronavirus je bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald.